Translate

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Tăng tốc blog của bạn bằng .htaccess

Trong thời đại công nghệ thông tin thì tốc độ đóng một vai trò rất quan trọng, mọi thứ đều cần phải có tốc độ cao và blog cũng không phải là ngoại lệ. Một blog có tốc độ load nhanh sẽ giữ chân được nhiều hơn những người dùng khó tính (luôn đòi hỏi mọi thứ phải tốc độ nhanh)
Hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn 2 cách để sử dụng tính năng Gzip mà không phải sửa code mà chỉ cần thêm vài dòng vào file .htaccess

Cách 1: Sử dụng Module Mod_Gzip

Yêu cầu: Đây là một External Module nên yêu cầu nhà cung cấp Web Hosting của bạn phải hỗ trợ Module này.
Dưới đây là đoạn code mà bạn sẽ chèn vào file .htaccess của mình
<ifModule mod_gzip.c>
 mod_gzip_on Yes
 mod_gzip_dechunk Yes
 mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
 mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
 mod_gzip_item_include mime ^text/.*
 mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
 mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
 mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>
Nguồn tham khảo

Cách 2: Sử dụng Module Mod_Deflare

Với những bạn xài host nền tảng Apache 2.0 thì có 1 module khác được tích hợp sẵn trong Apache là mod_deflare.
Chèn đoạn code sau vào file .htaccess của bạn
# BEGIN Compress text files
<IfModule mod_deflate.c>
 <FilesMatch ".(css|js|x?html?|php)$">
  SetOutputFilter DEFLATE
 </FilesMatch>
</IfModule>
# END Compress text files

# BEGIN Expire headers
<IfModule mod_expires.c>
 ExpiresActive On
 ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
 ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
 ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds"
 ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds"
 ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds"
 ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
 ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
</IfModule>
# END Expire headers

# BEGIN Cache-Control Headers
<IfModule mod_headers.c>
 <FilesMatch ".(ico|jpe?g|png|gif|swf)$">
  Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
 </FilesMatch>
 <FilesMatch ".(css)$">
  Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
 </FilesMatch>
 <FilesMatch ".(js)$">
  Header set Cache-Control "max-age=216000, private"
 </FilesMatch>
 <FilesMatch ".(x?html?|php)$">
  Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate"
 </FilesMatch>
</IfModule>
# END Cache-Control Headers

# BEGIN Turn ETags Off
<IfModule mod_headers.c>
 Header unset ETag
</IfModule>
FileETag None
# END Turn ETags Off

# BEGIN Remove Last-Modified Header
<IfModule mod_headers.c>
 Header unset Last-Modified
</IfModule>
# END Remove Last-Modified Header
Nguồn tham khảo
Chỉ vài dòng với file .htaccess là bạn đã có thể tăng tốc blog của mình rồi đấy, chúc các bạn thành công.
Theo:Hutek.info


Nguồn: http://thuthuatso.com/2011/02/09/tang-toc-blog-cua-ban-bang-htaccess/#ixzz1LCzNfxch

Các bạn đang xem trang http://www.CONETVN. blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp cùng conetvn!

Gửi về Email của bạn